Novinky v legislativě ŽP

Legislativa životního prostředí.

Zákon 185/2001 Sb, o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Vyhláška č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

Vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů.

Zákon 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech).

Zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách  a chemických směsích .

Zákon 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Nařízení vlády 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

Vyhl.MŽP 450/2005 Sb., o náležistech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Zákon 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky.

Zákon 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

Nařízení vlády 295/2011 Sb., o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.

 

Napsat komentář